ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (EVA)

Kuntien, kuntayhtymien, valtion, kolmannen sektorin kuin yksityisten toimijoidenkin päätöksillä on vaikutuksia joko ihmisiin, ympäristöön, talouteen, henkilöstöön ja organisaatioon, yrityksiin tai useampiin näistä. Milloin on riittävästi arvioitu mitä nämä vaikutukset ovat ennen kuin päätökset tehdään? Ennen päätöksentekoa tulisi tehdä ennakkovaikutusten arviointi, jolla voidaan arvioida mitä kaikkia vaikutuksia, missä määrin ja mihin kaikkeen kyseisellä päätöksellä on. Siten voidaan tehdä paras mahdollinen päätös huomioiden useampi näkökulma, ja ainakin toimia negatiivisten vaikutuksien pienentämiseksi tai jopa poistamiseksi. Tätä tarkoittaa ennakkovaikutuksien arviointi eli EVA/EVAus.

Kuntaliiton suositus ennakkovaikutusten arvioinnin käytöstä kuntien ja kuntayhtymien sekä soveltuvin osin kuntien liikelaitoksien päätöksenteossa (2011) https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2011/suositus-vaikutusten-ennakkoarvioinnista-kunnallisessa-paatoksenteossa

VAIKUTUKSET IHMISIIN/KUNTALAISIIN

Ihmisiin kohdistuva vaikutusten arviointi (IVA) 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutuksia tulee arvioida erityisesti silloin kun tehdään päätöksiä, jotka kohdistuvat ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen, turvallisuuteen, palveluiden saatavuuteen jne.

VAIKUTUKSET LAPSIIN, NUORIIN JA PERHEISIIN

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)

Lapsiin ja nuoriin (alle 18v.) kohdistuva vaikutuksien arviointi pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, johon Suomi on sitoutunut 1990-luvun alussa. Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) on oma lapsia koskeva ihmisoikeussopimus, johon kaikki sopimuksen allekirjoittaneet valtiot ovat sitoutuneet. Oma käytännön kokemus lapsivaikutusten arvioinneista on osoittanut että arvioidessa vaikutuksia lapsiin ja nuoriin, on myös arvioitava tietyssä määrin vaikutuksia perheeseen/vanhempiin. Vaikkakin lapsen oikeuksien sopimus koskee alaikäisiä, on useissa tilanteissa/päätöksissä syytä laajentaa lapsivaikutusten arviointi itsessään kattamaan myös nuoriin ja nuoriin aikuisiin kohdistuvat vaikutukset. Tästä syystä käytän itse käsitettä Lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi.

Vuosien 2017-2018 aikana Suomessa on kehitetty aktiivisesti lapsivaikutusten arviointia lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE). Vuoden 2019 aikana kehittämistyötä jatketaan, erityisesti LAPE-akatemioiden valmennuksissa maakunnissa. https://stm.fi/lapeakatemia/valmennuspaivat-maakunnissa