TOTEUTUNEET TYÖT (referenssejä)

Lapsivaikutusten arviointi -koulutus koko kunnalle 2022 (marraskuu)

Pöytyän kunnalle järjestettiin LAVA-koulutusta kahtena tilaisuutena, johon ensimmäiseen osallistuivat kunnan viranhaltijat, toimihenkilöt ja luottamushenkilöt sekä toiseen luottamushenkilöitä ja kuntalaisia. Erikseen kerätyn palautteen perusteella koulutus koettiin toimivaksi ja hyödylliseksi, mutta sille varattu aika olisi voinut olla pidempi. Koulutuksien suuri tietomäärä aiheutti liian nopean etenemisen, eikä Teams-koulutus tukenut suoraa tai epäsuoraa keskustelua aiheesta. Kouluttajaa pidettiin asiantuntijana sekä kokeneena tekijänä. Koulutukseen osallistujia kiinnosti konkreettiset case-esimerkit ja niitä olisi voinut olla enemmän. Koulutukseen osallistuneet suosittelevat koulutusta muille aiheesta kiinnostuneille.

Hankesparraus 2022 (syyskuu)

Toteutettu hankesparraus Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n Green Care hankkeelle, jossa yhteistyössä hanketyöntekijöiden ja johdon kanssa toteutettiin hankkeen nykytilan arviointi ja jatkotoimenpiteet fokusoitiin. Työskentely toteutettiin kaksivaiheisesti: 1) Tilanneanalyysi, perustuen projektin dokumentteihin sekä niiden käsittelyyn erikseen projektipäällikön kanssa sekä yhteisellä työpajalla projektipäällikön ja projektityöntekijän kanssa. Tilanneanalyysi esitysmallina hankekartta, vaikutusketju iooi-mallina sekä riskianalyysi SWOT:ina. Työskentely projektin työntekijöiden kanssa sisälsi koulutusta ja hankesparrausta. 2) Väliarviointi ja hankesuunnitelman päivitys yhteistyössä hankkeen johdon ja työntekijöiden kanssa, jossa tarkistettiin hankkeen linjaukset iooi-menetelmällä (vaikutusketju).

Toteutetut lapsivaikutusten arvioinnit vuonna 2021-2022

Loppuvuodesta 2021 aloitettiin lapsi- ja nuorisovaikutusten arvioinnin (LAVA) toteutus Kokkolan nuorisopalveluille toteuttamalla tietopohjan keruu kohteesta: nuorisotilat ja palvelutarve. Tietopohjan tarkastelun jälkeen aloitettiin alkuvuodesta 2022 varsinainen LAVA-prosessi, johon osallistui nuoret, henkilöstö ja sidosryhmien edustajia. LAVA valmistui toukokuussa 2022 ja se tuotiin tiedoksi Kokkolan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kesäkuun 2022 kokoukseen.

Meidän kannalta asiakirja oli kokonaisuutena kattava ja huolella tehty. Se antaa meille osviittaa paikalliseen kehittämistyöhön ja resurssien suuntaamiseen tulevaisuudessa. Se on lisäksi ollut yksi ohjaavista asiakirjoista laadittaessa nuorisopalveluiden, kaupungin uuden strategian mukaista kehittämissuunnitelmaa. Tilaajan näkökulmasta asiakirja syntyi kuin itsestään, eikä vastaavaa olisi yksinomaan omin resurssein saatu tehtyä. Yhteistyö on prosessin aikana ollut saumatonta ja vaivatonta. Asiakirjaa on ollut ilo esitellä myös muissa nuorisotyön verkostoissa, jossa se tuloksineen on herättänyt kiinnostusta. – Nuorisotoimenjohtaja Pia Fraktman

https://kokkola10.oncloudos.com/kokous/2022132-11-8277.PDF

Muut asiantuntijatyöt vuonna 2020

Työstin tilauksesta Suomen UNICEF:lle materiaalia teemasta lapsen etu ja lapsivaikutusten arviointi, osana lapsiystävällinen kunta -mallin uudistusta. Materiaalit kokonaisuudessaan löytyvät Suomen UNICEF:n sivustolta https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsen-oikeuksien-teemapaketit

Toteutetut lapsivaikutusten arvioinnit vuonna 2020

Alkuvuodesta 2020 toteutettiin Kannuksen lapsivaikutusten arviointi nimeltään Raasakan koulun uudisrakennuksen sijainnin lapsivaikutukset. Arviointityö valmistui maaliskuun alussa, jolloin se esiteltiin Kannuksen kaupunginvaltuuston seminaarissa.

Toteutetut lapsivaikutusten arvioinnit vuonna 2019

Keski-Pohjanmaan ero- ja perheoikeudellisista palveluiden lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle

https://www.soite.fi/media/LAVA__Keski-Pohjanmaan_ero-_ja_perheoikeudelliset_palvelut.pdf/format-pdf

Toteutetut lapsivaikutusten arvioinnit lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) aikana 2017-2018.

Soiten Lasten ja nuorten päivystyksen lapsivaikutusten arviointi 2018, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa (toteutus), sisältäen Perhon kunnan nepsy koordinoinnin ja -valmennuksen vaikuttavuuden arvioinnin (toteutus)

https://www.soite.fi/media/Lasten_paivystyksen_LAVA_Soite.pdf/format-pdf

Soiten Lasten ja nuorten neuropsykiatristen palveluiden lapsivaikutusten arviointi 2018, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa (toteutus)

https://www.soite.fi/media/NEPSY_LAVA_asiakirja.pdf/format-pdf

Nuorisotyön henkilöresurssien kohdentuminen ja nuorisotilaverkoston kattavuuden lapsivaikutusten arviointi, Kokkolan kaupungin nuorisopalvelut (suunnitelma ja prosessin aloitus 2018)