Hanketukea ja -koulutusta

Hankemaailma ei ole paljoakaan muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana. Hanke toteuttaa yleisesti tiettyä prosessia, joka on sidottu sen aikataulutukseen ja tavoitteisiin. Jokaisessa hankkeessa tarkasteluun yleisesti nousee se, onko hanke kuinka hyvin suunniteltu, rahoitettu ja mitä hankeosaamista että substanssiosaamista se vaatii. Useimmiten myös hankkeen toteutuksen aikana tapahtuu yleensä joitain muutoksia, joihin hankkeen osalta tulee osata reagoida.

Hankkeiden suunnittelu, rahoituksen hakeminen, toteutus, tavoitteiden/tuloksien saavuttaminen, hankkeiden arviointi ja päättäminen vaativat monenlaista ja monitasoista osaamista. Näihin haasteisiin on itselläni osaamista ja työkokemusta moninaisista rooleista hankkeisiin nähden (suunnittelija, yhteistyökumppani, johtaminen, toteuttaminen, arviointi, rahoittaminen ja valvonta). Toteutan mielelläni hankesparrausta, -koulutusta ja -tukea yritykseni kautta erilaisiin hankkeisiin ja hankkeita suunnitteleviin/valmisteleviin organisaatioihin (valmistelen tähän liittyvä palvelutarjotinta parhaillaan).

Valmistunut LAVA 2022, nuorisopalvelut

Kesä on jo meneillään ja kevät siis meni nopeasti – yhdessä nuorisopalveluiden LAVA-prosessin kanssa. Haasteellisinta oli pitkässä prosessissa työskentelytaukojen väliltä työn ja teeman ns. flow-tilaan pääseminen. Olen jokaisen LAVA-työn kohdalla oppinut kuinka kaikkiin teemoihin voi sukeltaa todella syvälle ja löytää erittäin monitasoisia näkökulmia. Arviointityö on kuitenkin pidettävä rajattuna, jotta itse työ ja prosessi pysyy hallinnassa. Ilokseni jälleen sain todeta miten tällainen LAVA-prosessissa, jossa ei ole päätösvaihtoehtoja taustalla, kehittää sekä tekee muutoksia jo prosessin aikana kohteena olevaan työhön. Siten prosessi avaa aitoja kehittämisenpaikkoja hyvinkin konkreettisilla toimenpiteillä (pieniä muutoksia prosessin aikana ja suurempia prosessin tuloksena). Kokkolan nuorisopalveluiden nuorisotilat ja palvelutarpeen lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi tuotti monitasoista tietoa ja nosti esille kehittämishaasteita sekä tietysti sen mitä mieltä nuoret ovat. Lisätietoja ja linkki arviointityöhön löytyy osiosta > toteutuneet työt.

LAVA nuorisotyöhön 2021-2022

Kuten aiemmassa artikkelissa kommentoin, että virasta käsin on haasteellista olla itse lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) toteuttajana. Elämä on jännä siinä miten asiat loppujen lopuksi järjestyvät. Omalla päätökselläni en toimi enää nuorisotoimenjohtajan virassa, mutta saan jatkaa nuorisotyön kehittämistyötä yritykseni kautta.

Olemme sopineet Kokkolan nuorisopalveluiden kanssa LAVA-prosessista koskien nuorisotilatyön (avoimen nuorisotyön) palveluverkon ja palvelutarpeen arviointia. Tämä LAVA-prosessi toteutetaan sovitusti Kokkolan nuorisopalveluiden kanssa ajalla 1.11.2021-13.5.2022. Olen innoissani että saan jatkaa kehittämistyötä nuorisotyön ja nuorten hyväksi. Kiitos Kokkolan nuorisopalvelut!

Kokkolan yhden nuorisotilan eteinen vuonna 2019

Vuoden 2020 arviointia

Vuosi 2020 oli haasteellinen globaalisti meille kaikille. Kuten monella muullakin oli alkuvuosi vielä suhteellisen normaali, mutta loppuvuosi sitäkin haasteellisempi. Omat yritykseni työt painottuivat alkuvuoden tilauksiin UNICEF:lle ja Kannuksen kaupungille.

Keväällä aloittamani virkatehtävä vei päähuomioni, joten yritykseni toiminta on ollut hiljaista. Arvokasta on ollut kokemus siitä millaisessa toimintaympäristössä sitä viranhaltijana toimii ja mitkä ovat realistiset edellytykset valmistella asioita päätöksentekoa varten. Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen rakenteellisesti joustavaksi ja näppäräksi malliksi päätöksenteon valmisteluun vaatii vielä työtä sekä toimintakulttuurin muutosta. Vaikkakin moni toimija hyviä materiaaleja tuottaa niin ennakkovaikutusten arvioinnin kuin myös lapsivaikutusten arvioinnin osalta, voin sanoa että viranhaltijan suurin haaste on ajallinen moninaisuuksien hallinta. Tämä tarkoittaa sitä että mikäli viranhaltija itse tekee lapsivaikutusten arvioinnin, tulee sen todellakin olla suhteellisen nopeasti hallittava ja toteutettava (ns. suppea). Mikäli kyse on ns. kattavasta tai laajemmasta lapsivaikutusten arvioinnista, tulee sille olla oma tekijä (työntekijä), joka toteutuksesta vastaa.

Hienoja askelia on otettu vaikutusten arviointien edistämiseen ja käytettävyyteen, mutta kyse ei ole vain yksittäisten viranhaltijoiden vastuusta, vaan koko päätöksenteon prosessista ja siihen liittyvästä toimintakulttuurista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on toteuttanut hyvän uuden verkkokoulutuksen ennakkovaikutusten arvioinnista, joka on kaikille avoin. Koulutus kestää n. 30-60min ja löytyy osoitteesta https://www.eoppiva.fi/koulutukset/ennakkoarviointi-tunnista-tyosi-vaikutukset-ihmisten-hyvinvointiin/

Virkatehtävä ja lapsivaikutusten arviointi

Aloitin 1.4.2020 Kokkolan kaupungin nuorisotoimenjohtajan virassa. Siirryin lapsivaikutusten arvioinnin tekijästä tilaajan paikalle. Tämä tehtävä antaa entistä enemmän näkökulmaa siihen mikä on lapsivaikutusten arvioinnin tehtävä päätöksentekoon; milloin, miksi ja miten on tärkeää tehdä lapsivaikustusten arviointi. Tällä hetkellä mielessäni on kaksi eri lapsivaikutusten arviointia (suppea ja kattava), jotka tulevat tarpeen päätöksenteon yhteydessä seuraavan kahden vuoden aikana. Seuraava haaste onkin se, miten itse viranhaltijana osallistun ja mahdollisesti toteutan lapsivaikutusten arviointia.

Kannuksen kaupungin LAVA

Tammikuussa 2020 aloitettiin yhteinen neuvottelu Kannuksen kaupungin sivistystoimen kanssa lapsivaikutusten arvioinnin tarpeesta ja toetutuksesta. Kyseessä on Raasakan alakoulun uudisrakennuksen sijaintiin ja vaikutuksiin liittyvä lapsivaikutusten arviointi. Sijainnin päätöksen jälkeen, tulee ajankohtaisemmaksi arvioida uudisrakennuksen toteutukseen liittyviä vaikutuksia.

Tällä hetkellä on menossa tiedonkeruuvaihe, jossa kuullaan Raasakan koulun oppilaita esikoululaisista 6. luokkalaisiin, heidän vanhempiaan sekä yläkoulun oppilaita, jotka käyttävät Raasakan koulun opetustiloja. Kuulemisessa käytetään pienempien lasten osalta ryhmähaastatteluita ja muiden kohdalla webropol-kyselyjä.

Tulokset käsitellään maaliskuun alussa Kannuksen kaupunginvaltuuston seminaarissa, jossa on tarkoitus tehdä uudisrakennuksen sijaintipäätös.

Aiheesta Keskipohjanmaa lehdessä 18.2.2020
https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/589541 (tilaajille)

Nykyinen Raasakan koulu

Valmis eroLAVA ja käsittely

Keski-Pohjanmaan ero- ja perheoikeudellisten palveluiden lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi on valmistunut.

Valmis arviointityö löytyy Soiten nettisivuilta https://www.soite.fi/media/LAVA__Keski-Pohjanmaan_ero-_ja_perheoikeudelliset_palvelut.pdf/format-pdf

Valmis arviointityö on käsitelty Soiten johtoryhmässä sekä hallituksessa syksyn 2019 aikana. Arviointityön tuloksena syntyneitä kehittämistoimenpiteitä on jo aloitettu valmistelemaan ja niihin kohdennetut tavoitteet on kirjattu myös alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.

EROLAVA:n valmistuminen elokuu 2019

Lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi (LAVA) Keski-Pohjanmaan ero- ja perheoikeudellisista palveluista on valmistumassa. Tuloksia (taustatiedot, kuulemiset, lausunnot, kyselyt ja johtopäätökset) on käsitelty kesäkuussa ohjausryhmän kokouksessa ja heinäkuussa on valmisteltu LAVA-asiakirja. Asiakirja itsessään sekä muutos- ja päätösesitykset konkreettisin toimenpitein tulevat vielä uudelleen tarkasteluun ohjausryhmän ylimääräisessä kokouksessa elokuun loppupuolella. Tämän jälkeen käsitellään LAVA:n tuottamat muutos-ja päätösesitykset Soitessa, sekä jatketaan tarkemman toimenpidesuunnitelman kanssa.

Kuvitus: Erika Leppäkari (LAVA-asiakirjaan)

KYSELY vanhemmille eropalveluista, vastausaika 28.5.-20.6.2019

Keski-Pohjanmaan ero- ja perheoikeudellisten palveluiden lapsivaikutusten arviointi on edennyt vaiheeseen, jossa kuullaan alueen vanhempia eropalveluiden kokemuksista ja tarpeista. Aiheeseen liittyen on jo kuultu henkilöstöä, pyydetty lausuntoja laajasti eri toimijoilta, konsultoitu nuorisovaltuustoa kaksi kertaa sekä kerätty kansallisesti jo olemassa olevaa tietoa eron vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Vanhempien vastaukset käsitellään kesäkuun lopulla ohjausryhmän kokouksessa, jossa määritetään tarvittavat muutos-/päätösesitykset eropalveluiden kehittämiseksi.

Sinä lapsiperheen vanhempi, joka olet pohtimassa eroa tai eroamassa tai eronnut, kerrothan miten voimme kehittää palveluita vastaamaan paremmin erotilanteessa nouseviin tarpeisiin. (kyselyssä 17 kysymystä)

Vastaathan kyselyyn alla olevasta linkistä 20.6.2019 mennessä, kiitos.

https://link.webropolsurveys.com/S/7C53066D94925FB4

Mikäli kysely ei avaudu linkistä, kopioi osoite selaimeen.

Ensimmäinen LAVA -perusteet koulutus toteutettu (lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi)

Viime torstaina 9.5.2019 sain toteuttaa ensimmäisen LAVA -perusteet koulutuksen Ylivieskassa, Centrialla. Osallistujia oli niin kunta- kuin sote-toimijoitakin, ja iltapäivä oli onnistunut. Kävimme läpi LAVA:n perusasioita, käytännön haasteita liittyen päätöksentekoon sekä asioiden valmisteluun ja käytännön esimerkkejä lapsivaikutusten arvioinneista. Paljon asiaa lyhyessä ajassa. Koulutuksen kokonaispalaute oli keskiarvoltaan 4,3 (5= erinomainen, 1=huono).

”Yleisesti sain hyvän ja kattavan tietopaketin.”

” riittävän nopea tempo”

”Aihe on tärkeä. Laajempaan levitykseen!”

Kiitos osallistujille ja Centrian ammattikorkeakoululle!

Kuva: Facebook Centria Koulutuspalvelut